مقام معظم رهبری ( مدظله العالی)

گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، ‌خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.


چاپ   ایمیل